Example: E123456
Enter 10 digit mobile number.
રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે Enter કરેલો પાસવર્ડ ભરવો
અવલોકન / ગુણ ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ છે. જે વિદ્યાર્થીઓ ના ચલણ ભરવાના બાકી છે તે તારીખ 25/05/2018 સુધી માં SBIમાં ચલણ ભરી શકશે